Zeani teaching

Screen Shot 2015-02-03 at 08.32.14

Roma 1964

VZ 1 Roma 1064

 

 

 

Indiana University 1990  &  1994

 

V Teaching

 

 

V2

 

 

 

 

V6

 

 

 

 

SANYO DIGITAL CAMERA

 

 

 

V14

 

 

V7

 

 

VZ IU (2)

 

 

 

VZ IU (1)

 

 

 

V8

 

 

 

 

V4